Samen praten

Samen praten

In onze jenaplanschool hebben onze kinderen een duidelijke stem. Gesprekken zijn pas echt waardevol als er een klimaat van veiligheid heerst waarbij ieder durft te zeggen wat hij denkt of vindt en waarbij ieders inbreng wordt gewaardeerd. De kring speelt bij dit alles een grote rol; het is steeds de plek waar kinderen en de stamgroepleerkracht elkaar ontmoeten en waar verantwoording wordt afgelegd voor ieders functioneren in de groep. In de kring zorgt de stamgroepleerkracht voor goede activerende, open vragen die leiden tot gesprek en uitwisseling. Als de kinderen ouder worden kunnen ze deze rol overnemen totdat ze uiteindelijk helemaal zelfstandig een kringgesprek kunnen voorbereiden en leiden.