Kernwaarden

Kernwaarden

We hebben op de Noorderstroom vijf kernwaarden opgesteld. Deze kernwaarden helpen ons bij de manier waarop we ons onderwijs organiseren.

Eigenheid

Op de Noorderstroom mag uw kind zichzelf zijn. Vanuit die eigenheid wordt het in zijn of haar basisbehoeften gewaardeerd en begrepen.

Wij houden er op onze school rekening mee dat ieder kind andere basisbehoeften heeft. Door naar uw kind te kijken en te luisteren, ontdekken we wat deze basisbehoeften zijn. Zo kunnen we uw kind het gevoel geven dat het gewaardeerd en begrepen wordt en kunnen we hem of haar gerichter begeleiden in de ontwikkeling.

Creativiteit

Uw kind krijgt op onze school de ruimte om zelf te creëren en te ondernemen.

Op de Noorderstroom zien wij verwondering als de basis van ons creatief vermogen. Wij menen dat mensen creatieve vermogens hebben om vindingrijk, scheppend en verbindend in de wereld te staan. Op school stimuleren wij dan ook de verwondering en onderzoekende houding bij elkaar en bij onszelf.

Zelfredzaamheid

Uw kind ontwikkelt op onze school een grote zelfstandigheid. Vanuit die zelfstandigheid ontwikkelt het zich tot een kritisch wereldburger.

Het oefenen in zelfstandig leren denken en handelen wordt op onze school aangemoedigd. Belangrijk is dat deze oefening tot zelfstandigheid plaatsvindt in een veilige sfeer waarin kinderen hun ideeën kenbaar kunnen en durven maken. Onze school moet hiervoor een uitgelezen plek zijn.

Zorgdragen

Uw kind leert op de Noorderstroom verantwoording af te kunnen én willen leggen over zijn of haar handelen. Daarbij speelt samen- werken en elkaar helpen een grote rol.

Uw kind leert op onze school dat het uniek is. Tegelijkertijd moet het zich bewust zijn van het feit dat hij of zij samenleeft met andere unieke mensen. Teamleden op onze school zijn opvoeder en rolmodel en begeleiden kinderen bij het proces waarin zij leren zorg te dragen voor het welbevinden van zichzelf, van andere mensen en dat van de wereld waarin wij leven.

Kennis en vaardigheden

Uw kind krijgt de mogelijkheid zich op onze school op creatief, sociaal, cultureel en motorisch gebied breed te ontwikkelen waarbij goede schoolresultaten leidend zijn.

Wij geloven in het principe dat kinderen ontwikkelen en leren vanuit betrokkenheid, verwondering, en een actieve positieve houding ten opzichte van datgene wat geleerd wordt; binnen duidelijke structuren krijgt uw kind daarbij de vrijheid die hij of zij aankan.