Aandacht voor uw kind

Aandacht voor uw kind

Op de Noorderstroom gaan wij uit van verschillen. Vanuit het inzicht dat ieder mens anders is, kunnen talenten tot ontplooiing komen. Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin uw kind zoveel mogelijk zichzelf kan zijn.

Sociale veiligheid

Vanaf de eerste schooldag worden kinderen op onze school in aanraking gebracht met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan interacties binnen de groep. Zo wordt al tijdens de kennismakingsperiode met de kinderen besproken hoe de groep op een prettige manier kan samenwerken en leven. Daarbij staat voorop dat ieder kind zich veilig moet kunnen voelen en zichzelf moet kunnen zijn. Tijdens de start van ieder schooljaar wanneer alle stamgroepen weer een nieuwe samenstelling hebben, wordt hier veel aandacht aan besteed. Gedurende de loop van het schooljaar bespreken we dit onderwerp wekelijks tijdens de stamgroepvergaderingen. We maken dan met elkaar afspraken en stellen samen regels op zodat er een fijn werk- en speelklimaat ontstaat voor alle kinderen.

Elkaar respecteren

Om te kunnen samenwerken is wederzijds respect nodig. Dat kan alleen als kinderen in de groep hun eigen talent en dat van de ander herkennen en erkennen. Wij proberen de kinderen in de stamgroep daarin zoveel mogelijk te motiveren. Zo ontstaat er waardering en respect voor elkaar en dat zorgt weer voor saamhorigheid binnen de stamgroep.

Passende ondersteuning

Elk kind heeft unieke behoeften en unieke talenten. Wij streven er daarom naar zoveel mogelijk inclusief onderwijs te geven. Daarbij vinden wij het belangrijk om goed in beeld te brengen wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We richten ons daarbij niet op wat het kind wel of niet kan. In plaats daarvan kijken we naar de kwaliteiten van een kind en stellen we de vraag wat het kind nodig heeft om zich vanuit die kwaliteiten te ontwikkelen. We kijken vervolgens samen met ouders wat passend en mogelijk is binnen onze school.

Voor meer informatie over de ondersteuning die op onze school gegeven wordt kunt u hier het schoolondersteuningsplan downloaden.