Samen

Samen

Om de relaties met de ander en met de wereld te stimuleren gaat het jenaplanonderwijs uit van een schoolomgeving waarbij er zoveel mogelijk samen wordt gedaan: samen praten, samen spelen, samen werken, samen vieren.

Samen praten

In onze jenaplanschool hebben onze kinderen een duidelijke stem. Gesprekken zijn pas echt waardevol als er een klimaat van veiligheid heerst waarbij ieder durft te zeggen wat hij denkt of vindt en waarbij ieders inbreng wordt gewaardeerd. De kring speelt bij dit alles een grote rol; het is steeds de plek waar kinderen en de stamgroepleerkracht elkaar ontmoeten en waar verantwoording wordt afgelegd voor ieders functioneren in de groep. In de kring zorgt de stamgroepleerkracht voor goede activerende, open vragen die leiden tot gesprek en uitwisseling. Als de kinderen ouder worden kunnen ze deze rol overnemen totdat ze uiteindelijk helemaal zelfstandig een kringgesprek kunnen voorbereiden en leiden.

Samen spelen

Spelen is leren! Daarom wordt er op onze jenaplanschool dagelijks gespeeld door zowel kinderen van de onder- als bovenbouw. Spel is belangrijk omdat het zo enorm veelzijdig is. In spel kan uw kind het geleerde toepassen, verdiepen of herhalen. Uw kind kan tijdens spel oefenen wat reacties kunnen zijn als hij of zij zich op een bepaalde manier gedraagt of spel kan uw kind helpen uiting te geven aan gedachten en situaties waar nog niet de goede woorden voor te vinden zijn. Ook kan spel uw kind op nieuwe ideeën brengen, in spel is immers alles mogelijk.

Samen werken

Uw kind is het grootste deel van de dag bezig met schoolwerk. Daarbij is wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs. Bijna alle vakken worden binnen onze thema’s aangeboden en alles hangt dus met elkaar samen. In dit ‘geheel’ leert uw kind zowel zelfstandig als samen te werken. Het samenwerken wordt sterk gestimuleerd door onze tweejarige stamgroepen. Het oudere kind kan het jongere kind bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden die hij of zij al onder de knie heeft en leert daarbij zelf hoe het is om kennis over te dragen.

Samen vieren

Vieringen spelen een belangrijke rol op onze school. Door samen te vieren leren kinderen zich thuis te voelen in de groep en op school. Omdat uw kind actief meedoet aan de voorbereiding en uitvoering van een viering worden de creativiteit en de fantasie, maar ook de betrokkenheid van uw kind bij de groep gestimuleerd. Naast gebruikelijke vieringen zoals Sinterklaas, kerst, carnaval en natuurlijk verjaardagen, zijn er op de Noorderstroom weekopeningen, weeksluitingen en themaopeningen. Zang en dans, presenteren, creëren en samenwerken spelen in deze vieringen een belangrijke rol.