Verlof, ziekte en afmelden

Verlof, ziekte en afmelden

Afmelden

Wanneer uw kind later komt, ziek is of om een andere reden afwezig is, dient u dat voor schooltijd door te geven. Het liefst via Social Schools. Lukt afmelden niet via Social Schools dan kunt u ook telefonisch contact met de school opnemen: (024)203 75 00.

Verlof

Verlof kan alleen gegeven worden voor zaken die dringend zijn. Een uitstapje of vakantie geldt dus niet als verlof. In zeer speciale gevallen kan verlof tot een periode van tien dagen bij de directie van de school worden aangevraagd. Verlof dat langer duurt dan tien dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar.

Deze vrijstelling wordt om de volgende reden aangevraagd:

 1. Vakantie Indien een van beide ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie van minimaal 2 aaneengesloten weken tijdens de 'gewone' schoolvakantieperiodes onmogelijk is, kunnen ouders bij de schooldirectie vakantieverlof aanvragen. Om in aanmerking te komen voor dit verlof gelden de volgende regels:
  • De ouders/verzorgers moeten het verzoek richten aan de schooldirectie.
  • De ouders/verzorgers moeten aannemelijk kunnen maken dat zij in géén van de schoolvakanties 2 weken aaneengesloten met het gezin op vakantie kunnen gaan.
  • De ouders/verzorgers moeten kunnen aantonen dat zij het merendeel van hun inkomen slechts in de reguliere schoolvakanties kunnen verdienen. Uit jurisprudentie is gebleken dat o.a. een originele verklaring van een accountant dit kan aantonen.
  • De ouders/verzorgers moeten bij hun aanvraag eventueel een werkgeversverklaring overleggen.
  • De directeur mag een leerling slechts één maal per schooljaar vakantieverlof verlenen.
  • Het vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 aaneengesloten schooldagen.
  • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
    
 2. Godsdienst of levensovertuiging Ouders/verzorgers kunnen bij de school een beroep op vrijstelling doen als hun kind tijdens schooluren plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Voorbeelden hiervan zijn het Suiker- en Offerfeest.
   
 3. Andere gewichtige omstandigheden: Extra verlof wegens andere gewichtige omstandigheden valt uiteen in twee categorieën: 10 schooldagen of minder, en meer dan 10 schooldagen. Het belangrijkste verschil is dat in het eerste geval de directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof, en bij meer dan 10 dagen de leerplichtambtenaar. De volgende situaties zijn géén 'andere gewichtige omstandigheden':
  • Familiebezoek in het buitenland.
  • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
  • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
  • Een uitnodiging van familie/vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
  • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
  • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen vrij zijn.

  De vrijstellingsaanvraag heeft betrekking op één van onderstaande reden:
  3A Verhuizing (maximaal 1 dag).
  3B Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  3C Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad: binnen de woonplaats (maximaal 1 dag).
  3D Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad: buiten de woonplaats (maximaal 2 dagen).
  3E Het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag).
  3F Het 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag).
  3G Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad.
  3H Overlijden van bloed/of aanverwanten in de 1ste graad (maximaal 4 dagen).
  3I Overlijden van bloed/of aanverwanten in de 2e graad (maximaal 2 dagen).
  3J Overlijden van bloed/of aanverwanten in de 3e of 4e graad (maximaal 1 dag).
  3K Situaties waarin sprake is van een medische of sociale indicatie. Hierbij dient een verklaring van bijvoorbeeld een arts te worden overlegd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
  3L Indien de leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en daarmee verlaat is in de terugreis, is een doktersverklaring uit het vakantieland vereist. Hieruit dienen de duur, de aard en de ernst van de ziekte te blijken. Andere gewichtige omstandigheden, om onredelijke situaties te voorkomen ter beoordeling door de directie.

  Download hier het aanvraagformulier