Veiligheid en privacy

Bij de schooldocumenten staat bij 'protocollen' ons gedragsprotocol en ons plan Sociale Veiligheid. 

Mobiele Telefoons en smartwatches

Doel:
 • Privacy van kinderen en personeel beschermen
 • Heldere afspraken over het gebruik van digitale middelen
 • De lessen en pauzes niet verstoren.
Afspraak:
 • Ouders en stamgroepleerkrachten bespreken alleen in geval van bijzondere omstandigheden met kinderen de noodzaak van het gebruik van een mobiele telefoon en/of smartwatch op school. (bijv. medische reden)
 • Wij adviseren ouders géén telefoon of smartwatch aan hun kind mee naar school te geven.
 • Als er om een dringende reden naar huis gebeld moet worden, mogen de kinderen gebruik maken van de schooltelefoon.
 • Indien de mobiele telefoon / smartwatch wel mee naar school genomen wordt, is dat op basis van de hieronder gestelde regels:
  • Telefoon is bij het binnengaan van de school uitgeschakeld en pas bij het verlaten van de school weer ingeschakeld en in de tas (logischerwijs tenzij het moet worden gebruikt).
  • Gebruik van een mobiel is op school niet toegestaan.
  • Een smartwatch is op school voor leerlingen niet nodig en deze wordt op school niet gedragen. Deze wordt op school in de tas bewaard.
  • De leerling blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendom. Verlies, schade of diefstal aan/van een mobiele telefoon of smartwatch of device kunnen niet verhaald worden op de school.
  • Beschadiging door andere leerlingen wordt door ouders zelf onderling geregeld. School is daarin géén partij.
  • Als uw kind zich niet aan de gestelde regels houdt, dan zal de mobiele telefoon/smartwatch ingeleverd moeten worden bij de stamgroepleerkracht. 
  • Na herhaling krijgt de leerling zijn device een dag later weer terug of ouders kunnen deze persoonlijk bij de leerkracht komen afhalen.
 

Privacywetgeving

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.

Onze school gebruikt Social Schools als oudercommunicatie platorm. Binnen deze app stellen ouders jaarlijks opnieuw hun privacyintellingen zelf in. Bij het aanmelden van een leerling vullen ouders op het aanmeldformulier van de school ook een toestemmingsverklaring in. 

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden: Ouders/verzorgers wordt gevraagd om schriftelijk aan te geven of ze er wel of geen bezwaar tegen hebben dat hun kind op foto- of filmmateriaal voorkomt ten behoeve PR-gebruik (o.a. schoolgids, website, social media etc.) door de school.

Beeldmateriaal voor privégebruik: Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school bijvoorbeeld bij voorstellingen of bij schoolactiviteiten zoals een schoolreisje mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is, dus niet gepubliceerd wordt online via sociale media, en de privacy niet in het geding komt.

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid: Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband via audiovisuele apparatuur worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires) of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in bezit van de schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).

In het Privacystatement van onze school is beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school. U kunt zich ook richten aan het bevoegd gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming die door het bevoegd gezag speciaal is aangewezen.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

E-mail: fg@josephscholen.nl

Telefoon: 024 - 381 8280

Postadres: Kelfkensbos 38

6511 TB  NIJMEGEN